За децата над 2г. предлагаме обучаващи режимни моменти по английски език с песни, дидактичен материал и вербализация.

Възпитание и обучение


Играта с нейната социализираща и възпитателна функция е основен метод на взаимодействие в нашата детска ясла. Чрез нея реализираме целите и задачите на възпитанието и обучението през ранното детство. В България то е възникнало като наука през петдесетте години на миналия век и основен принос за това има проф. Василка Манова-Томова.

Цел на възпитанието през ранното детство е хармоничното психическо и физическо развитие.
Основните задачи на възпитанието, които постепенно се диференцират до края на втората година, са физическо, умствено и нравствено възпитание.

Физическо възпитание


Тук се включват: своевременно и правилно физическо развитие и развитие на движенията; възпитание на двигателни, здравно-хигиенни и културни навици; предпазване от заболявания и постепенно закаляване на детския организъм. Най-голямо значение има овладяването на ходенето.
Умствено възпитание


Реализира се чрез: усвояване на система от знания за обектите от действителността; усвояване на способи за умствен труд; формиране на любознателност и желание за извършване на умствен труд. Най-голям дял през ранното детство има сензорното възпитание - развитие на сетивната и предметната дейност. Като най-висша психична проява тук е и развитието на говора.
Нравствено възпитание


Негови основни задачи са: възпитаване на положително отношение към възрастните; формиране на положително отношение към връстниците; възпитаване на някои положителни черти на характера и качества на личността, като самостоятелност, инициативност, изпълнителност, любознателност, наблюдателност, стремеж да завършва започнатото до край и др.; възпитаване в културно поведение и съблюдаване на вербализмът в него; възпитаване на елементарни битови умения и навици за самообслужване и помощ на възрастните. Основен метод на нравственото възпитание е примерът на възрастния и неговото одобрение и неодобрение.
Основна цел на организираните занимания за обучение е овладяване на определен кръг от знания, умения и навици.
Задачите, чрез които се осъществяват са:


- Занимания за развитие на общата моторика.

- Занимания за развитие на фината моторика.

- Занимания за развитие и възпитание на емоциите.

- Занимания за развитие на говора.
Езиково обучение

възпитание и обучение